Obchodní podmínky

Avantgarde Prague s.r.o.

Všeobecné obchodní a platební podmínky společnosti AVANTGARDE PRAGUE s.r.o. (dále jen VOPP)

1.    Úvodní ustanovení

Cestovní kancelář Avantgarde Prague s.r.o. (dále jen Avantgarde Prague) zprostředkovává služby cestovního ruchu, zájezdy a jiné související služby svých smluvních partnerů – třetích osob (dále jen též dodavatelé služeb) (dále jen služby) zákazníkům prostřednictvím, mimo jiné, svých webových stránek www.avantgarde-prague.cz včetně domén .com, .eu, .fr, .es, .de, (dále jen webová stránka).

2.    Vznik smluvního vztahu

a.    Avantgarde Prague umožňuje svým zákazníkům uzavřít smlouvu o dodání služeb poskytovaných třetími osobami prostřednictvím svých webových stránek a svého rezervačního oddělení.

b.    Avantgarde Prague zprostředkovává tři typy služeb podle způsobu uzavření smluv : (i) služby, ohledně nichž může zákazník uzavřít smlouvu přímo na webových stránkách Avantgarde Prague (dále jen Přímé on-line služby); (ii) služby, které si na webových stránkách vybere a jejich dostupnost a podmínky jejich poskytování mu budou následně potvrzeny rezervačním oddělením Avantgarde Prague (dále jen Nepřímé on-line služby); a (iii) služby, jejichž obsah si zákazník dohodne s Avantgarde Prague bez užití webových stránek (dále jen Jiné než on-line služby).

c.    K uzavření smlouvy ohledně Přímých on-line služeb mezi zákazníkem a dodavatelem služeb dojde tak, že si zákazník dané služby vybere uložením do nákupního košíku na webových stránkách a za tyto služby prostřednictvím těchto webových stránek zaplatí.

d.    K uzavření smlouvy ohledně Nepřímé on-line služby mezi zákazníkem a dodavatelem služeb dojde následujícím způsobem. Zákazník si dané služby vybere uložením do nákupního košíku na webových stránkách a kliknutím na Obědnat a zaplatit  zašle žádost o zjištění dostupnosti dané služby v daném termínu. Do 24 hodin bude e-mailem kontaktován rezervačním oddělením Avantgarde Prague s potvrzením či nepotvrzením dané objednávky a případnou alternativní nabídkou. (Nebude-li zákazník kontaktován v dané lhůtě, má se za to, že služba není dostupná.) E-mail bude obsahovat termín, do kdy je daná nabídka platná, informace o platebních a obchodních podmínkách a odkaz, po jehož odkliknutí se zákazník dostane do nákupního košíku na webových stránkách Avantgarde Prague, který bude obsahovat popis služeb, konečnou cenu služeb v CZK a orientační cenu v EUR (pro případ, že zákazník bude platit prostřednictví webových stránek Avantgarde Prague) a konečnou cenu v EUR (pro případ, že zákazník bude platit bankovním převodem).  K uzavření smlouvy o dodání příslušných služeb určených v nabídce mezi zákazníkem a dodavatelem služeb dojde tak, že zákazník za služby obsažené v nákupním košíku prostřednictvím webových stránek zaplatí nebo zaplatí cenu služeb nebo první dohodnutou zálohu bankovním převodem.

e.    Smlouvy ohledně Jiných než on-line služeb jsou mezi zákazníky a dodavateli služeb uzavírány přímo přes rezervační oddělení Avantgarde Prague s tím, že k uzavření dané smlouvy dojde tak, že rezervační oddělení Avantgarde Prague obdrží od zákazníka e-mail či fax obsahující souhlas s nabídkou, kterou mu na jeho e-mailovou, faxovou či telefonní žádost připravilo rezervační oddělení Avantgarde Prague, a zaplatí cenu služeb nebo první dohodnutou zálohu bankovním převodem (dále jen Přímé smlouvy). Přímé smlouvy lze uzavřít i osobně v kanceláři Avantgarde Prague buď ústním nebo písemným přijetím nabídky připravené Avantgarde Prague a zaplacením v hotovosti nebo pomocí webového terminálu celé ceny služeb nebo první dohodnuté zálohy.

f.    Ohledně služeb, k nimž byla uzavřena smlouva mezi zákazníkem a dodavatelem služeb, obdrží zákazník od Avantgarde Prague do 24 hodin od uzavření dané smlouvy e-mailem voucher potvrzující uzavření dané smlouvy a podmínky dané služby, které byly uvedeny v akceptované nabídce.

3.    Cena a způsob platby

Ceny služeb na webových stránkách jsou v CZK a převody do dalších měn jsou jen orientační vycházející z aktuálního denního kurzu (valuty) zprostředkovatelské banky Avantgarde Prague (ČSOB).

a.    Placení prostřednictvím webových stránek

Částka, která je po uzavření smlouvy stažena ze zákazníkova účtu, je přepočtena z CZK do jiných měn dle aktuálního kurzu (valuty) zprostředkovatelské banky Avantgarde Prague (ČSOB) ke dni stažení.
Objednávky vyřizované prostřednictvím webových stránek je možné platit pouze pomocí platebních karet VISA a MasterCard.

b.    Placení bankovním převodem

Za služby, ohledně nichž byly uzavřeny Přímé smlouvy a za Nepřímé on-line služby, lze platit bankovním převodem. V nabídce zasílané v souladu s článkem 2 odst. d) nebo e) VOPP uvede rezervační oddělení Avantgarde Prague konečnou cenu v CZK a EUR. Částka v EUR bude stanovena Avantgarde Prague a nemusí odpovídat orientační výši ceny služby uvedené na webových stránkách. Platby v CZK musí být učiněny na níže uvedených bankovní účet vedený u Československé obchodní banky, a.s., Na Příkopě, 854/14, 115 20, Praha 1, Nové město, CZ.
CZK: 193952525/0300 - IBAN: CZ18 0300 0000 0001 9395 2525
BIC: CEKOCZPP.

O bankovní poplatky se obě strany dělí, přičemž každá strana hradí poplatky své banky.

c.    Platby v hotovosti

Platby v hotovosti akceptuje Avantgarde Prague v CZK nebo EUR a to pouze v případě Přímých smluv osobně uzavřených přímo v kanceláři Avantgarde Prague na adrese: Jáchymova 3, Praha 1, Staré město, 110 00, CZ.

DPH
Dle zákona o DPH č. 235/2004 si Avantgarde Prague vyhrazuje dle par. 89 právo využít zvláštní režim DPH pro cestovní službu. V případě změny zákona o DPH č. 235/2004 bude postupováno v souladu s touto změnou. Dle této v České republice platné novely zákona zprostředkovatel nemusí na výstupu uvádět výpočet DPH. Koncový zákazník nemá nárok na odpočet DPH, pokud nemá k této dani platnou registraci v České republice.

4.    Platební podmínky

Není-li ustanoveno jinak, úhradu za objednané služby je zákazník povinen uhradit předem, a to dle následujících podmínek:

a.    Přímé on-line služby a Nepřímé on-line služby, kdy bude k platbě docházet prostřednictvím webového terminálu

i.    Platba ve výši 100% je podmínkou uzavření smlouvy.

b.    Nepřímé on-line služby, kdy bude k platbě docházet bezhotovostním převodem a Jiné než on-line služby

ii.    U všech INDIVIDUÁLNÍCH objednávek (platí pro osoby či skupiny v počtu 1-9 osob) Avantgarde Prague požaduje:

1.    Platbu ve výši 100% z celkové hodnoty všech objednaných služeb, minimálně 14 dní před uskutečněním objednané služby či jejich kombinace.

iii.    Platby u všech U SKUPINOVÝCH objednávek (platí pro skupiny v počtu 10 a více osob) Avantgarde Prague požaduje:

1.    Zálohovou platbu ve výši 80% hodnoty všech objednaných služeb a připsanou minimálně 38 dní před uskutečněním služby na náš bankovní účet.

2.    Vyúčtování všech služeb a doplatek formou finální faktury ve výši zbývajících 20% je splatný 14 dní po jejím vystavení nebo elektronickém doručení formou e-mailu ve formátu PDF zákazníkovi.

5.    Administrativní a rezervační poplatek

a.    Přímé on-line služby

b.    U Přímých on-line služeb Avantgarde Prague neúčtuje žádné administrativní poplatky.

c.    Nepřímé on-line služby a Jiné než on-line služby

d.    U Jiných než on-line služeb, v případě, že celková cena objednaných služeb přesahuje částku 35 000 CZK (1500 EUR) si Avantgarde Prague vyhrazuje právo připočítat bankovní poplatky ve výši 2% z celkové fakturované částky (neplatí pro Nepřímé on-line služby).

e.    Administrativní a rezervační poplatky nejsou vratné

f.    U Nepřímých on-line služeb a Jiných než on-line služeb si Avantgarde Prague dále bude účtovat následující administrativní poplatky:

i.    Administrativní a rezervační poplatky u INDIVIDUÁLNÍCH objednávek (platí pro skupiny v počtu 1-9 osob):

1.    Při rezervaci libovolného počtu vstupenek na 1 kulturní akci Avantgarde Prague účtuje administrativní poplatek ve výši 250 CZK.

2.    U nestandardních typů služeb, tj. služeb, které nejsou explicitně definované v nabídce na našich webových stránkách, si Avantgarde Prague vyhrazuje právo účtovat administrativní poplatek. Výše poplatku je definována celkovým počtem těchto poptaných služeb. Poplatek při objednávce 1-4 těchto služeb je 850 CZK a při počtu 5 a více 1500 CZK.

ii.    Administrativní a rezervační poplatky u SKUPINOVÝCH objednávek (platí pro skupiny v počtu 10 a více osob):

1.    Avantgarde Prague má právo účtovat administrativní poplatek ve výši 1250 CZK.

2.    Při rezervaci libovolného počtu vstupenek na 1 kulturní akci (k vyzvednutí v kancelářích Avantgarde Prague) Avantgarde Prague účtuje Administrativní poplatek ve výši 250 CZK, který nezahrnuje donášku.

6.    Odstoupení od smlouvy, stornopoplatky a modifikace objednaných služeb

a.    Zákazník může odstoupit úplně nebo částečně od smlouvy s třetí osobou - dodavatelem služeb uzavřenou prostřednictvím Avantgarde Prague bez udání důvodu, avšak bude povinen zaplatit odstupné (tzv. storno poplatek) ve výši stanovené touto smlouvou.

b.    Veškeré oznámení o úplném nebo částečném odstoupení od smlouvy (dále jen storno nebo stornování) zákazník provádí vždy písemně prostřednictvím e-mailu či faxu. Za závazné datum pro určení výše storno poplatků je datum doručení oznámení o stornování rezervačnímu oddělení Avantgarde Prague. V případě stornování jsou dle typu služeb aplikovány následující stornopoplatky:

c.    Přímé on-line služby, Nepřímé on-line služby a Přímé smlouvy

i.    Stornopoplatky platné pro INDIVIDUÁLNÍ objednávky tj. 1-9 osob ve skupině:

Ubytování:

1.    Bez poplatku při stornování do 14.00 hodin místního času 48h před dohodnutým dnem, kdy se má zákazník ubytovat. Toto platí pro storno do počtu 3 pokojů, storno 4 a více pokojů se řídí stornopoplatky, které jsou platné pro SKUPINOVÉ objednávky viz bod 6/c/iv/1,2,3,4.

2.    100% výše ceny ubytování za 1. noc v případě stornování po 14.00 hodině místního času 48h  před dohodnutým dnem, kdy se má zákazník ubytovat

Ostatní služby (kromě kulturních představení):

3.    Bez poplatku při stornování více než 48 hodin (místního času) před plánovaným zahájením služby.

4.  100% výše ceny při stornování méně než 48 hodin (místního času) před plánovaným zahájením služby.

Kulturní představení (koncerty, divadlo):

5.    100% výše ceny služby

ii.    Stornopoplatky platné pro SKUPINOVÉ objednávky tj. 10 a více osob ve skupině platné pro veškeré objednané služby včetně ubytování, není-li v konkrétní nabídce uvedeno jinak:

1.    30% z celkové ceny objednaných služeb při stornování 38 – 21dní před dohodnutým dnem zahájení poskytování služeb.

2.    50% z celkové ceny objednaných služeb při stornu 20 – 15 dní před dohodnutým dnem zahájení poskytování služeb

3.    75% z celkové ceny objednaných služeb při stornování 14 – 8dní před dohodnutým dnem zahájení poskytování služeb

4.    100% z celkové ceny objednaných služeb při stornování 7 a méně dní před  dohodnutým dnem zahájení poskytování služeb

iii.    Stornopoplatky platné pro částečné storno u SKUPINOVÝCH objednávek tj. 10 a více osob ve skupině:

1.    Částečné storno je možné požadovat pouze na ty služby, kde je fixně definovaná cena za osobu (hotelové pokoje, vstupné, ceny menu, jízdné apod.). U služeb, u kterých je cena definovaná pro celou skupinu (prohlídky s průvodcem, transfery, pronájmy sálů, animace, apod.) nárok na částečné storno uplatňovat nelze.

2.    Při částečném stornování do výše 10% z celkového počtu osob ve skupině provedeného do 48 h před dohodnutým dnem zahájení poskytování služeb neúčtujeme žádné stornopolptaky.

3.    Při částečném stornování do výše 10% z celkového počtu osob ve skupině provedeného po 48h před dohodnutým dnem zahájení poskytování služeb účtujeme stornopoplatky stejné jako v bodě 6/c/ii/4.

iv.    Kulturní představení (koncerty, divadlo):

1.    100% výše ceny při stornování

v.    Administrativní poplatky nejsou vratné s výjimkou bodu 7/g.

7.    Odpovědnost Avantgarde Prague

a.    Avantgarde Prague není stranou smluvního vztahu mezi zákazníkem a svých smluvních partnerů – třetích osob poskytující služby (dodavatelů služeb).

b.    Avantgarde Prague neodpovídá za žádnou škodu, které je způsobená zákazníkovi v souvislosti s poskytováním služeb.

c.    Avantgarde Prague nezaručuje pravdivost a úplnost popisu služby a vychází pouze z informací, které Avantgarde Prague poskytl poskytovatel služeb.

d.    Avantgarde Prague nezaručuje, že budou zákazníkovi služby poskytnuty, ani to že budou v podobě dohodnuté mezi zákazníkem a třetí osobou poskytující služby zprostředkované Avantgarde Prague. Avantgarde Prague neodpovídá za jakékoliv porušení smlouvy ze strany třetí osoby poskytující služby.

e.    Jakékoliv nároky z odpovědnosti za škodu související se službami musí zákazník uplatňovat přímo u třetích osob poskytujících tyto služby.

f.    Avantgarde Prague neodpovídá za obsah nabídek třetích osob poskytujících služby na webových stránkách ani za případná porušení práv třetích osob, kterých se mohou tyto osoby prostřednictvím svých nabídek dopouštět (práva duševního vlastnictví, práva osobnostní atd.).

g.    V případě, že nedošlo k poskytnutí služeb zprostředkovaných Avantgarde Prague, vrátí Avantgarde Prague zákazníkovi administrativní poplatek, který mu zákazník v souvislosti se zprostředkováním uzavření smlouvy uhradil a to do jednoho měsíce po doručení žádosti zákazníka. Zákazník může svoji žádost doručit nejpozději do 1 měsíce od chvíle, kdy mělo poskytování služeb skončit.

h.    Avantgarde Prague na požádání poskytne zákazníkovi součinnost při řešení případných reklamací.

i.    Avantgarde Prague neodpovídá za vrácení ceny služeb uhrazené prostřednictvím Avantgarde Prague poskytovateli služeb.

j.    Avantgarde Prague není povinna obstarat zákazníkovi poskytnutí náhradních služeb, kdyby nebyly poskytnuty zákazníkovi třetí osobou v souladu se smlouvou.

k.    Poskytování služeb se může dále řídit všeobecnými obchodními podmínkami nebo specifickými podmínkami dodavatele služeb.

8.     Závěrečná ustanovení

a.    Tyto všeobecné obchodní a platební podmínky (VOPP) jakož i vztah zákazníka a Avantgarde Prague ve vztahu ke zprostředkování služeb se řídí českým právem. Uzavřením smlouvy zprostředkované Avantgarde Prague potvrzuje zákazník, že se s těmito VOPP seznámil a že s nimi souhlasí.

b.    Případná neplatnost jednotlivých ustanovení VOPP nemá vliv na jejich celkovou platnost.

9.    Ochrana osobních údajů

a.    Ochrana osobních údajů je v České republice regulována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V souladu s tímto zákonem Zákazník uděluje společnosti Avantgarde Prague souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů, které během objednávkového procesu shromažďuje. Osobní údaje mohou být zpracovány po dobu neurčitou a jsou bezpečně zpracovány v elektronické databázi. Avantgarde Prague se zavazuje, že veškeré tyto osobní údaje nebude postupovat třetím stranám.

b.    Možnost využití osobních údajů za účelem nepravidelného oslovení zákazníka s nabídkou služeb či jiného sdělení ze strany Avantgarde Prague podléhá samostatnému souhlasu ze strany zákazníka. Tento samostatný souhlas může zákazník udělit písemnou formou nebo v rámci potvrzení objednávky a on-line platebního procesu na internetových stránkách Avantgarde Prague.

Tyto VOPP jsou platné od 1. 9. 2009

Komentáře

nahoru